Drechtsteden slopen minstens 2300 sociale huurwoningen

Zes woningbouwcorporaties, zes huurdersorganisaties, de zes gemeenten in de Drechtsteden én het Drechtstedenbestuur maakten prestatieafspraken voor verdere verbetering van de woonkwaliteit in de Drechtsteden. De regionale Prestatieafspraken Lange Termijn (PALT) werden vandaag ondertekend en gelden tot 2025.

Met de prestatieafspraken wordt de kwaliteit van de woningvoorraad verder verbeterd. Het gaat daarbij vooral over de bestaande woningvoorraad. De Drechtsteden hebben nu 36.450 sociale huurwoningen. Eén van afspraken is dat het overschot aan sociale woningen gedurende de looptijd van de PALT afspraken tot en met 2025 met tenminste 2.300 woningen afneemt, maar alle partijen zien er op toe dat er voldoende, betaalbare woningen beschikbaar blijven.

Verder zijn er afspraken gemaakt over meer kwaliteit, duurzaam en energiezuinig, over woonkwaliteit in de wijken en over huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Regionaal portefeuillehouder Wonen Hans Tanis en voorzitter stuurgroep PALT: ‘Ook de kwaliteit van de woonomgeving wordt verder vergroot. Zo wordt wonen in de Drechtsteden nog aantrekkelijker. Er is voldoende aandacht voor zwakkere gebieden en voor kwetsbare groepen. Regio, gemeenten, corporaties een huurdersorganisaties kunnen dit niet alleen en werken daarom samen met andere partners.’

Regionale prestatieafspraken over prijzen en voorraad zijn belangrijke voorwaarden voor een goed regionaal werkende woningmarkt. Het Drechtstedenbestuur heeft een coördinerende rol. De vaststelling van de prestatieafspraken is een bevoegdheid van de colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. De afspraken worden daarom jaarlijks lokaal uitgewerkt en geactualiseerd.

Dit artikel delen