Financieel voordeel voor Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht sluit het financieel jaar 2015 af met een flink voordelig saldo van 13,5 miljoen euro. Deze meevaller komt vooral door een aantal bijzondere, eenmalige oorzaken. De schuldpositie van de gemeente is hierdoor aanmerkelijk verbeterd. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om een deel van de budgetten alsnog in te zetten in 2016.

Een belangrijk onderdeel van het resultaat is een boekwinst van 5,7 miljoen euro: deze is behaald met het financieel waarderen van erfpachtgronden waar het nieuwe bedrijf Jiffy wordt gevestigd. Ook de grondexploitatie voor De Volgerlanden heeft zich gunstig ontwikkeld. De verliesvoorziening kan worden verlaagd met ruim 1,4 miljoen euro. Daarnaast zijn diverse voornemens in 2015 nog niet uitgevoerd of afgerond. Hiermee is een bedrag gemoeid van ongeveer 1,6 miljoen euro. Ook zijn er positieve resultaten van ruim 2,5 miljoen euro op een aantal onderdelen van de Wmo en participatie, zoals al eerder gemeld door de Sociale Dienst Drechtsteden.

Wethouder Aaike Kamsteeg (Financiën): “Ondanks een hoge schuld is het financiële beheer op orde. We hebben een sluitende begroting. Door geld over te houden van 2015 kunnen we onze schuldpositie verbeteren. Een groot voordeel van de laatste jaren is de lage rente. We hebben daarom begin 2016 een grote lening afgesloten voor een periode van zo’n 20 jaar met een gunstige rente. Voor de komende jaren lopen we zo geen grote renterisico’s wanneer de rente weer gaat stijgen.”

De wethouder benadrukt dat dat de financiële voordelen van 2015 – op een klein bedrag na – eenmalig zijn. “De voornemens die in 2015 nog niet zijn uitgevoerd of afgerond schuiven we door naar 2016.” Als voorbeeld noemt hij werkzaamheden voor kwaliteitsverbetering van bomen en groen. Over het algemeen voeren we dit werk uit tussen half november en half maart, maar door veel regen was de bodem te vochtig. Het plantwerk doen we nu in 2016.

De behandeling van de jaarstukken 2015 is gepland in de Politieke Markt op dinsdag 31 mei en de gemeenteraad op dinsdag 21 juni.

Dit artikel delen