Geen inhoudelijke aanpassing structuurvisie windenergie

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

In december 2015 heeft de Dordtse gemeenteraad de Structuurvisie Windenergie unaniem vrijgegeven voor inspraak. De structuurvisie heeft inmiddels zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 19 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een inhoudelijk andere visie. Ook heeft de landelijke commissie m.e.r. de onderliggende milieueffectrapportage beoordeeld. Deze onafhankelijke commissie vindt dat met het Dordtse rapport er goede milieu-informatie is om goed onderbouwde afwegingen over windenergie in Dordrecht te kunnen maken. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de structuurvisie definitief vast te stellen.

Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. Alle energie die dan nog nodig is, wordt duurzaam opgewekt. Daarvoor is volgende de gemeente ook windenergie nodig, dit is daarnaast ook een opdracht van de provincie. De gemeente Dordrecht wil de windmolens plaatsen op Dordtse Kil III en IV en Krabbepolder-Duivelseiland.

Bij het raadsvoorstel zit een notitie van beantwoording, waarin alle zienswijzen en de gemeentelijke antwoorden te vinden zijn. Meer dan de helft van de zienswijzen kwamen uit Zwijndrecht, de indieners zijn gang voor geluidsbelasting. De effecten op Zwijndrechtse woningen zijn onderzocht op basis van de geldende wetgeving, er blijken geen te zware belasting of andere andere knelpunten te ontstaan.

Met het vaststellen van de structuurvisie stelt de raad de ruimtelijke kaders voor de plaatsing van windturbines vast. Daarna is het aan initiatiefnemers om te komen met een voorstel tot plaatsing. Eind dit jaar verrijzen op Dordtse Kil IV overigens al vier windmolens onder de naam Kilwind. Deze molens vallen onder bevoegdheid van de provincie.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category