Gemeenten mogen voortaan zelf bepalen hoe zondagsrust wordt gewaarborgd

Het kabinet trekt de Zondagswet in. Gemeenten krijgen daarmee de ruimte om zelf te bepalen hoe zij omgaan met de openbare rust op zondag. Zij kunnen naar eigen inzicht al dan niet regels stellen. Sportbeoefening en ontspanning op zondag mogen gemeenten met het oog op de zondagsrust echter niet verbieden. Dat zijn de belangrijkste elementen uit het wetsvoorstel waarmee de Zondagswet wordt ingetrokken. De ministerraad heeft daar op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd.

De huidige Zondagswet bevat een aantal algemene verboden, waarbinnen gemeentebesturen op onderdelen eigen keuzes kunnen maken. Zo is het bijvoorbeeld verboden op zondag voor 13.00 uur optochten te houden. Ook is het verboden lawaai te maken in de buurt van een kerk als dat de kerkdienst verstoort. Door de Zondagswet in te trekken gelden deze verboden niet meer landelijk. Het verstoren van religieuze bijeenkomsten blijft strafbaar.

Met dit wetsvoorstel geeft de regering uitvoering aan een wens van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil in grote meerderheid dat de Zondagswet wordt ingetrokken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Dit artikel delen