De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht stellen de bedrijven Chemours en DuPont aansprakelijk voor de gevolgen van de uitstoot van PFOA en GenX. Daarbij gaat het onder meer om de kosten van diverse gezondheidsonderzoeken. Ook worden Chemours en DuPont aansprakelijk gesteld voor de schade die voortkomt uit de verontreiniging van bodem en oppervlaktewater in de omgeving van het bedrijfsterrein.

Chemours/DuPont hebben in de periode 1970-2012 PFOA ingezet in het productieproces. Daarbij heeft PFOA zich kunnen verspreiden over de omgeving. Met als gevolg dat de bodem verontreinigd is geraakt, evenals het oppervlaktewater. Maar belangrijker voor de gemeenten is dat de emissie van PFOA heeft een negatieve invloed (gehad) op het welzijn van de inwoners van de drie gemeenten. Chemours verklaarde eerder dat het bedrijf zich altijd aan de vergunning heeft gehouden. Deze vergunning is afgegeven door de provincie.

Dit alles heeft geleid tot uitvoering van diverse bodem- en gezondheidsonderzoeken, waaraan de gemeenten fors hebben meebetaald. Ook hebben Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht aanzienlijke ambtenarenkosten gemaakt en is veel tijd en geld gestoken in overleg en communicatie met de inwoners. Daarnaast lijden de gemeenten financiële schade door de consequenties van de geconstateerde bodemverontreiniging.

De brief die is verzonden betreft een belangrijke en onvermijdelijke stap in een juridisch traject. Chemours/DuPont worden door de gemeenten aansprakelijk gehouden voor de geleden schade. Wat de omvang is van deze schade en in hoeverre deze kan worden toegerekend aan Chemours/DuPont wordt onderzocht. De aansprakelijkstelling ziet ook op de toekomst. De gemeenten kunnen namelijk niet uitsluiten dat de verontreinigingen nog meer gevolgen gaan hebben dan op dit moment duidelijk is.

Naast het juridisch traject worden de bedrijven uitgenodigd voor overleg. Enerzijds over de voor de gemeenten en inwoners onacceptabele situatie die is ontstaan en nog zal ontstaan, anderzijds over de vergoeding van de schade die de gemeenten vanwege de lozing van PFOA en GenX-stoffen hebben geleden of nog zullen lijden.

Wethouder Rik van der Linden van de gemeente Dordrecht: “Deze aansprakelijkheidsstelling is een logische stap. Ik heb meerdere keren aangegeven dat het gesprek over kosten en schade met de bedrijven gevoerd zal worden. De situatie die is ontstaan en mogelijk nog zal ontstaan door de uitstoot van PFOA en GenX is onacceptabel voor ons en onze inwoners. En we stellen de veroorzaker(s) daarvoor aansprakelijk.”