Foto: Bert Spiertz

Op zaterdag 10 december 2016 oefenen ruim driehonderd vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland een bedreigende hoogwatersituatie op de grote rivieren. Patrouilles inspecteren die dag nauwkeurig alle dijken langs de grote rivieren. Waterschap Rivierenland is in de Drechtsteden actief in Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam.

Tijdens de rondgang testen de dijkwachten hoe zij omgaan met zaken die bij hoogwater de dijken kunnen verzwakken. Denk bijvoorbeeld aan grote stukken drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze ‘zogenaamde’ schades worden gemeld aan de dijkpost, die vervolgens maatregelen kan treffen.

In het gehele werkgebied van het waterschap zijn de patrouilles per auto en te voet in de omgeving actief: van de Duitse grens tot de Biesbosch en Kinderdijk. De dijkwachten zijn herkenbaar aan oranje hesjes. Bewoners die in de buurt van een ‘zogenaamde schade’ wonen, zijn door het waterschap per brief op de hoogte gesteld van de oefeningen. Ook gemeenten en de hulpdiensten zijn ten tijde van de oefeningen op de hoogte.

Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.

Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en ook nog eens ruim 500 kilometer kleinere dijken en kades. Om in tijden van storm, hoogwater en extreme neerslag deze dijken te kunnen inspecteren, staat een dijkbewakingsorganisatie paraat van bijna 400 personen.