De gemeenteraad van Dordrecht heeft 28 juni 2016 een motie aangenomen waarin zij het college vraagt om, bij wijze van experiment, het fietsen in het voetgangersgebied in het centrum vrij te geven. Nu is fietsen daar alleen tot 11.00 uur en buiten winkelopeningstijden toegestaan. Het college heeft overeenkomstig de motie nu een voorstel opgesteld voor een experiment van een jaar om te kijken hoe de ervaringen met vrij fietsen in het centrumwinkelgebied zijn. Motto daarbij is: “Fietsen mag, hinderen niet!”

Het college stelt voor om tijdens het experiment gebruik te maken van stickers op de bestaande bebording en enkele nieuwe borden te plaatsen. Ook worden fietsers met extra stickers “fietsen mag, hinderen niet” geattendeerd op het karakter van vrij fietsen. Als de raad instemt met het voorstel, wordt een startdatum van het experiment bepaald. Afhankelijk van de besluitvorming na afloop van het experiment kan definitieve bebording (met of zonder vrij fietsen) geplaatst worden.

Het gedeelte van de Voorstraat tussen de Visstraat en de Steegoversloot maakt geen onderdeel uit van het experiment. Dit onder meer vanwege de terrassen op het Scheffersplein. Bij de vaststellen van het Verkeersstructuurplan Centrum in 2013 heeft de raad het college gevraagd een voorstel voor ‘fietsdoorsteekjes’ uit te werken. Dit voorstel is eerder dit jaar door de raad verworpen. In diezelfde raadsvergadering is de motie ‘vrij fietsen in het centrum’ door de raad aangenomen. Het college heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt en legt dit nu voor aan de raad. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de raad het voorstel bespreekt.