In het najaar van 2017 en voorjaar 2018 worden de watergangen in de Zwijndrechtse wijken Centrum, Devel, Molenvliet, Noord, Ter Steeghe en Walburg uitgebaggerd. Om dat goed te kunnen doen vindt er van week 2 tot en met 12 van 2017 onderzoek plaats naar de slibdikte, de bodemgesteldheid en de natuurwaarden in de watergangen.

De sloten en singels worden eens in de zes jaar uitgebaggerd om de juiste diepte en breedte te houden. Daarnaast is baggeren nodig om de doorstroming op peil te houden en te zorgen voor een goede waterkwaliteit voor planten en dieren. Bij de baggerwerkzaamheden wordt bij alle singels en sloten een gedeelte van de bodem ongemoeid gelaten om de vissen en waterdieren de kans te geven om te schuilen en zich verder voort te planten.

Het Waterschap en de gemeente Zwijndrecht geven gezamenlijk de opdracht voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Het natuurwaardenonderzoek wordt door ATKB BV uitgevoerd. De firma Heydra Milieu Services BV voert het waterbodemonderzoek uit. De firma De Aquanoom BV onderzoekt de slibdikte.