In de regio Drechtsteden moeten vóór 2030 minimaal 12.000 woningen aardgasvrij zijn en aangesloten zijn op een warmtenet. Ook gaat de regio onderzoeken op welke plekken duurzame energie (in de vorm van zonne- en windenenergie) opgewekt kan worden. Deze ambities staan in de concept-Regionale Energiestrategie (RES), die de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de Waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland én de provincie Zuid-Holland met partners van het Energieakkoord Drechtsteden hebben opgesteld.

Het document is een nieuwe stap in de weg naar een aanpak hoe de Energieregio Drechtsteden kan bijdragen aan de maatregelen die nationaal zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. In Nederland gaan partijen met elkaar aan de slag om de CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 is het de bedoeling dat die met de helft is verminderd ten op zichte van 1990 en in 2050 met 95 procent.

Op diverse plekken in de Drechtsteden wordt nu al elektriciteit opgewekt via grote daken, zonneweides en windmolens. Omdat de regio verstedelijkt is en de spaarzame, open gebieden graag wil behouden, zal zonne-energie worden opgewekt op grote daken en in restruimtes. Dat kan door zonnepanelen op grote daken van bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen. En door zonne-energie op te wekken in bermen, op (voormalige) stortplaatsen en op braakliggende terreinen.

Ook windenergie wordt op voorhand niet volledig uitgesloten. Daarom komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie en zonne-energie op locaties langs de A15 en A16 en van zonne-energie bij Kijfhoek in Zwijndrecht. Op basis hiervan wordt verkend of het bod voor het opwekken van duurzame energie kan worden verhoogd.

Het bestaande elektriciteitsnet in de Drechtsteden is op hoofdlijnen voorbereid op de veranderingen die komen gaan. Het is wel voorzien om de huidige capaciteit beter te benutten en uit te breiden. Hierbij zijn er ook investeringen nodig.

De compactheid en bevolkingsdichtheid in de regio bieden goede kansen voor de warmtetransitie. Er zijn al collectieve warmtenetten in meerdere gemeenten en er is ook een groot en divers aanbod aan warmtebronnen. De eerste voorkeur is om direct bruikbare warmte te benutten, zoals restwarmte en warmte uit de bodem (geothermie). Wanneer deze bronnen optimaal benut worden, hoeft er minder elektriciteit via zonne- en windenergie opgewekt te worden. De tweede voorkeur gaat uit naar warmte opwaarderen met warmtepompen. Het gaat dan om warmte uit datacenters of retourwarmte van een warmtenet.

Alle colleges van burgemeester en wethouders van de zeven gemeenten in de regio Drechtsteden hebben ingestemd met de concept- Regionale Energiestrategie (RES) voor de Drechtsteden. Na de zomervakantie buigen de gemeenteraden zich over het document en start er een traject, waar overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecorporaties en maatschappelijke organisaties bij betrokken worden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.