De Sociale Dienst Drechtsteden is voornemens de taxidiensten voor mensen met een beperking en 75-plussers te gunnen aan Munckhof en de combinatie DVG – Taxibedrijven Haars en Stam. De regionaal opererende bedrijven gaan in 2017 het collectief ‘deur-tot-deur’ vervoer verzorgen onder de naam Drechthopper. Ook het taxibusvervoer van en naar dagbesteding en de sociale werkplaats gaat door de Drechthopper uitgevoerd worden. Bij de gunning is vooral gelet op de kwaliteit van de dienstverlening.

Meer dan driekwart van de chauffeurs die nu voor de Drechthopper werken, kunnen hun baan behouden. Zij krijgen de mogelijkheid om ‘mee te verhuizen’ naar de nieuwe contracthouders. Dit is afgesproken in de CAO Taxivervoer.

Voor huidige klanten van de Drechthopper verandert er niets. Zij kunnen op dezelfde manier gebruik blijven maken van de Drechthopper. Ook voor Drechtwerk- en dagbestedingsklanten verandert er niets aan het vervoer van en naar werk of dagbesteding. Veiligheid, stiptheid en een goede dienstverlening blijven voorop staan.

De aanbesteding betreft zowel het collectief Wmo-vervoer (Drechthopper) als het taxibusvervoer van en naar een dagbestedingslocatie en Drechtwerk. Dit wordt allemaal uitgevoerd onder de naam Drechthopper. Het dagbestedingsvervoer wordt nu nog uitgevoerd door de instellingen. Instellingen kunnen kiezen of ze het vervoer zelf blijven regelen of gebruik willen maken van de Drechthopper. Het contract voor kleinschalig Drechtwerkvervoer loopt af per 1 januari 2017 en is in deze aanbesteding meegenomen.

Het nieuwe contract voor Wmo-dagbestedingsvervoer en Wsw Drechtwerkvervoer gaat in op 1 januari 2017. Het nieuwe contract voor collectief Wmo-vervoer gaat in op 1 februari 2017. Het contract is voor drie jaar met drie maal de mogelijkheid tot verlenging van een jaar. De gunning is nog niet definitief. De voorgenomen gunning wordt op 28 september 2016 omgezet in een definitieve gunning, mits er geen bezwaar is ingediend.