De combinatie Witteveen+Bos en BWZ-Ingenieurs is in opdracht van én samen met Rijkswaterstaat gestart met de zoektocht naar 57 hectare potentieel intergetijdenatuur in het gebied langs de Boven- en Beneden Merwede. Bij intergetijdenatuur lopen de oevers bij vloed onder en vallen de oevers bij eb droog. Rijkswaterstaat investeert hier in het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit door een leefomgeving te bieden voor meerdere soorten planten en dieren. Dit zorgt voor schoner water in het gebied. Medio 2021 wil Rijkswaterstaat de voorkeursvariant presenteren.

Rijkswaterstaat heeft de taak om langs deze riviertak, die zich zo ongeveer van Gorinchem tot Dordrecht uitstrekt, in totaal 57 hectare intergetijdenatuur aan te leggen. Dit volgt uit de Kader Richtlijn Water en heeft als doel om de ecologische waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. De opdracht begint met het zoeken van geschikte locaties om deze natuur te kunnen ontwikkelen. Hierbij is het de uitdaging om zoveel mogelijk aaneengesloten gebied te vinden.

In het gebied langs de Boven- en Beneden Merwede is sprake van getijdeverschillen en dat levert unieke natuur op. Getijdeverschillen zorgen voor een verscheidenheid aan flora en fauna. De maatregelen die Rijkswaterstaat gaat nemen, dragen hieraan bij. Wanneer voldoende locaties gevonden zijn, zullen verschillende varianten worden ontworpen. Rond de zomer van 2021 wordt verwacht hieruit één voorkeursvariant te kunnen selecteren. Hiervan zal vervolgens een ontwerp worden gemaakt, die naar verwachting eind 2021 gereed is.

Rijkswaterstaat verbetert de ecologische waterkwaliteit. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt komen onder andere voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Schoon en gezond water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Waterstaatkundige ingrepen maakten Nederland in de vorige eeuw veilig en welvarend. Dijken, dammen en inpolderingen hebben echter ook een keerzijde. De natuurlijke stroming van het water is veranderd en op veel plekken zijn geleidelijke overgangen van land naar water en van zoetwater naar zoutwater verdwenen. Hierdoor missen planten en dieren geschikt leefgebied.