Zwijndrecht mag alternatieve locaties onderzoeken voor windturbines

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de definitieve onderzoeksopzet vastgesteld voor een milieueffectonderzoek (PlanMER) naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam en de regio Haaglanden. De gemeente Zwijndrecht heeft in haar zienswijze op de onderzoeksopzet verzocht om één of meerdere alternatieve locaties op te nemen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) als alternatief voor de bestaande windlocatie Groote Lindt. Gedeputeerde Staten hebben besloten om Zwijndrecht de ruimte te geven voor een eigen onderzoek naar mogelijke windlocaties binnen de gemeente.

De provincie en gemeente Zwijndrecht hebben een convenant afgesloten waarin is afgesproken dat Zwijdrecht een aantal windturbines (indicatief 6 megawatt) in haar gemeente zal realiseren. Hiervoor was Groote Lindt de boogde locaties. De gemeente krijgt de ruimte om -parallel aan het lopende provinciale milieueffectonderzoek (planMER)- zelf onderzoek te doen naar mogelijke locaties binnen de gemeente en op basis hiervan een alternatieve locatie aan te dragen bij de provincie.

Randvoorwaarde is dat het gemeentelijk onderzoek inhoudelijk gelijkwaardig is aan het planMER dat door de provincie wordt opgesteld voor de overige locaties. Dit betekent dat het onderzoek aan alle inhoudelijke eisen in en de planning van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde Advies Reikwijdte en Detailniveau moet voldoen. Indien daar niet aan kan worden voldaan blijft de locatie Groote Lindt als locatie aangewezen in de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Volgend jaar zullen Provinciale Staten besluiten welke locaties uiteindelijk in de VRM kunnen komen. Daarmee maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch mogelijk. Gemeenten dienen dan hun bestemmingsplannen hierop aan te passen zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met de planontwikkeling voor realisatie.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category