Zwijndrechts college ziet ruimte voor nieuw beleid

Voor de komende jaren wil het college van B&W van Zwijndrecht intensiever inzetten op het Economisch Programma en in relatie daarmee de samenwerking in de regio. Dit staat in de concept Kadernota. Andere voorstellen voor nieuw beleid gaan over het Actieprogramma Veilig, kunst en cultuur, Vivera wijkteams en parkeren bij Walburg.

De Kadernota geeft de uitgangspunten voor de begroting 2017 en verder. De gemeenteraad buigt zich op 28 juni over de Kadernota.

Het meest opvallend is het afschaffen van betaald parkeren bij winkelcentrum Walburg vanaf 1 januari 2017. Daarmee hoopt de gemeente het winkelcentrum nieuw leven in te blazen. Winkeliers en vastgoedeigenaren investeren zelf in de verbetering van de uitstraling van het winkelcentrum. De gemeente gaat de buitenruimte rond het winkelcentrum in de komende jaren ingrijpend verbeteren. Door het afschaffen van betaald parkeren valt een fors bedrag aan inkomsten weg. Dit kan worden opgevangen door inkomsten uit precario voor kabels en leidingen.

In de Kadernota geeft het college van B&W met de Agenda 2018 een voorzet voor de speerpunten in de resterende raadsperiode. Het verbeteren van de communicatie tussen de gemeente en de samenleving is een van de speerpunten. Het gaat om informeren van inwoners, maar ook het betrekken van inwoners bij ontwikkelingen en projecten en meer feedback krijgen uit de samenleving.

Het college constateert dat de relatie tussen ondernemers en gemeente aanzienlijk is verbeterd door samen te werken aan het Economisch Programma. De dialoog leidt tot een beter ondernemersklimaat. Het voorstel is om het programma voort te zetten en uit te bouwen. Verbeteren van de binding met de regio kan bovendien tot een nog beter resultaat leiden.

Het college van B&W stelt ook voor om een aantal straten op korte termijn aan te pakken, vanwege de slechte toestand waarin deze verkeren. Het gaat onder andere om de Molenvliet, een aantal straten in Heerjansdam, de Schildersbuurt en de Bootjessteeg/Langeweg.

Halverwege de periode van het Actieprogramma Veilig is het aantal inbraken in woningen, garages, schuren en auto’s flink gedaald. Daarom wil het college stevig doorgaan op de ingeslagen weg en een afname van inbraken tot 25% bereiken ten opzichte van 2013.

De Vivera wijkteams zijn sinds vorig jaar actief. Zij geven informatie, advies en ondersteuning over wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning. Door tijdig advies en hulp te bieden, wordt de kans kleiner dat mensen gebruik moeten maken van zwaardere zorg. De CJG-jeugdteams verlenen jeugdhulp op het gebied van opgroei- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zij zijn vooral actief om hulpvragen te signaleren en te kijken hoe problemen kunnen worden voorkomen. Uit de eerste cijfers blijkt dat veel inwoners een beroep doen op de teams. De komende maanden wordt een plan uitgewerkt voor mogelijke versterking van de teams.

Kunst en cultuur verdienen een extra impuls. Na de zomer komt het college met een plan naar de gemeenteraad over het mogelijk maken van meer evenementen in Zwijndrecht. Dit plan gaat ook over cultuureducatie voor scholieren en intensiever gebruik van de expositieruimte in het raadhuis als cultureel ontmoetingscentrum. Daarnaast wordt gewerkt aan een website met daaraan gekoppeld een actuele evenementenkalender voor Zwijndrecht.

Wethouder Aaike Kamsteeg (Financiën): “We verwachten dat onze voorstellen bijdragen aan een veilig, leefbaar en economisch florerend Zwijndrecht. Voor uitvoering van de plannen is gelukkig voldoende geld beschikbaar, omdat de uitkering van het Rijk hoger wordt.

De (onroerendezaakbelasting) OZB stijgt met de inflatie en misschien is een kleine verhoging nodig om een sluitende begroting te krijgen. Ons streven is om het bij de inflatiecorrectie te laten. De voorgenomen stijging van de rioolheffing kan in 2017 fors worden beperkt tot een kleine drie procent.”

De Kadernota is te lezen via de link www.raadzwijndrecht.nl

Dit artikel delen